Để xảy ra cháy nổ trong dịp tết: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm