Thuỷ sản ĐBSCL và câu chuyện “vỡ nợ” - kỳ cuối

Để thủy sản không chết yểu trên “đường bơi”