Đề nghị vay thêm 350 tỷ đồng để "cứu" nhà máy Đạm Ninh Bình