Đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Việc nhanh chóng vào cuộc để xử lý khoanh, xoá nợ phần nào giảm áp lực với quản lý thuế, mặt khác góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh Hải Nguyễn.
Việc nhanh chóng vào cuộc để xử lý khoanh, xoá nợ phần nào giảm áp lực với quản lý thuế, mặt khác góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh Hải Nguyễn.
Việc nhanh chóng vào cuộc để xử lý khoanh, xoá nợ phần nào giảm áp lực với quản lý thuế, mặt khác góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top