Đầu năm dư dả nên bỏ tiền đầu tư hay gửi tiết kiệm?