Đất yếu gây nứt mặt đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê

Lún, nứt nền mặt đường đoạn tránh Chư Sê.
Lún, nứt nền mặt đường đoạn tránh Chư Sê.
Lún, nứt nền mặt đường đoạn tránh Chư Sê.
Lên top