Chủ tịch Hà Nội:

"Dân chịu lãi vay 2.003 đồng/m3 nước sông Đuống là phát biểu sai lầm"

Lên top