Đảm bảo cấp điện ổn định cho nhà đầu tư lớn nhất khu vực phía Bắc