Đại gia Trịnh Văn Quyết tiếp tục "xả" lượng lớn cổ phiếu FLC Faros

Đại gia Trịnh Văn QUyết liên tục đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu FLC Faros
Đại gia Trịnh Văn QUyết liên tục đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu FLC Faros
Đại gia Trịnh Văn QUyết liên tục đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu FLC Faros
Lên top