Đại diện nhóm đếm xe qua BOT nói về quyền giám sát của công dân

Nhóm người tự tổ chức đếm xe qua BOT.
Nhóm người tự tổ chức đếm xe qua BOT.
Nhóm người tự tổ chức đếm xe qua BOT.
Lên top