Đa số người dùng Nghệ An - Hà Tĩnh chọn xăng sinh học E5