Đã có cơ chế chấm điểm mới để cho vay tín chấp

Mô hình chấm điểm mới sẽ thúc đẩy việc chuyển đổi từ cho vay có đảm bảo bằng tài sản sang cho vay tín chấp. Ảnh: H.N
Mô hình chấm điểm mới sẽ thúc đẩy việc chuyển đổi từ cho vay có đảm bảo bằng tài sản sang cho vay tín chấp. Ảnh: H.N
Mô hình chấm điểm mới sẽ thúc đẩy việc chuyển đổi từ cho vay có đảm bảo bằng tài sản sang cho vay tín chấp. Ảnh: H.N
Lên top