Đã có 34.236 phương tiện neo đậu tại bến tránh bão