Cước phí gọi sang Lào, Campuchia sắp như gọi trong nước