Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung bao giờ chấm dứt?