“Cuộc chiến” taxi truyền thống và taxi công nghệ: Góc nhìn người trong cuộc