"Cục máu đông" nợ xấu dần tan

Hoạt động xử lý nợ xấu ngày càng đạt hiệu quả.
Hoạt động xử lý nợ xấu ngày càng đạt hiệu quả.
Hoạt động xử lý nợ xấu ngày càng đạt hiệu quả.
Lên top