Cục Hàng không hồi sinh đề xuất “dự án nghìn tỉ đuổi chim”