Công ty liên quan đến "siêu lừa" Huyền Như bị kiểm soát đặc biệt