Công ty con của Formosa muốn xin miễn thuế xuất khẩu chất thải