Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa: Trên 700 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Hà Tĩnh