Công bố 15 doanh nghiệp đạt Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2016