Còn lời cảnh tỉnh nào mạnh mẽ hơn con số 78% dự án tiền ảo lừa đảo?