Cơn bão số 1 “cuốn trôi” của Hà Nội gần 200 tỉ đồng