Có việc người nộp thuế lấy lý do bão lũ, dịch COVID-19 để chây ỳ nợ thuế

Có tình trạng người nộp thuế lấy lý do bão lũ, dịch bệnh để chây ỳ nợ thuế. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Có tình trạng người nộp thuế lấy lý do bão lũ, dịch bệnh để chây ỳ nợ thuế. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Có tình trạng người nộp thuế lấy lý do bão lũ, dịch bệnh để chây ỳ nợ thuế. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top