Có thể bỏ 95% điều kiện trong kinh doanh thực phẩm

Lĩnh vực kinh doanh thực phẩm có thể loại bỏ từ 180 - 331 điều kiện trong tổng số 350 điều kiện kinh doanh như hiện nay. Ảnh: PV
Lĩnh vực kinh doanh thực phẩm có thể loại bỏ từ 180 - 331 điều kiện trong tổng số 350 điều kiện kinh doanh như hiện nay. Ảnh: PV