Cơ quan thuộc Chính phủ phải kiểm toán nội bộ

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Ảnh: I.N
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Ảnh: I.N
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Ảnh: I.N
Lên top