Cổ phiếu NT2: Triển vọng kém khả quan

Nhà máy Tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2.
Ảnh minh họa: LĐO
Nhà máy Tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2. Ảnh minh họa: LĐO
Nhà máy Tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top