Chủ tiệm cầm đồ quyết không cho dân cá độ World Cup cầm cố tài sản

Nhiều chủ tiệm cầm đồ tại Hà Nội quyết không nhận tài sản cầm cố của dân cá độ World Cup.
Nhiều chủ tiệm cầm đồ tại Hà Nội quyết không nhận tài sản cầm cố của dân cá độ World Cup.
Nhiều chủ tiệm cầm đồ tại Hà Nội quyết không nhận tài sản cầm cố của dân cá độ World Cup.