Chống thất thu thuế, Bộ Tài chính hướng vào thu thuế nội địa