Chôn 250 triệu tiết kiệm xuống đất, người đàn ông 'méo mặt' khi đào lên