Chính thức sửa đổi Nghị định 19, cởi trói cho doanh nghiệp gas