NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM (13.10):

Chính phủ kiến tạo, doanh nhân hành động