Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chiều 30 Tết, lại... khóc vì hoa ế, chất đống lên xe rác