Chiến lược chăn nuôi đến 2030: Biến 100 triệu tấn chất thải thành tiền

Xử lý chất thải chăn nuôi, không để ô nhiễm môi trường, biến chất thải chăn nuôi thành tiền là nhiệm vụ quan trọng trong tái cơ cấu ngành chăn nuôi. Ảnh: Cục Chăn nuôi
Xử lý chất thải chăn nuôi, không để ô nhiễm môi trường, biến chất thải chăn nuôi thành tiền là nhiệm vụ quan trọng trong tái cơ cấu ngành chăn nuôi. Ảnh: Cục Chăn nuôi
Xử lý chất thải chăn nuôi, không để ô nhiễm môi trường, biến chất thải chăn nuôi thành tiền là nhiệm vụ quan trọng trong tái cơ cấu ngành chăn nuôi. Ảnh: Cục Chăn nuôi
Lên top