Chia tay PVI, bảo hiểm nhân thọ Sun Life ra ở riêng