Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10.2016 tăng 0,83%