Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chỉ được lùi báo cáo thiệt hại ở miền trung đến 15.9