CEO Nguyễn Văn Hạ: “Hahalolo với tôi là sứ mệnh, là thương hiệu tiên phong"

Ông Nguyễn Văn Hạ - Tổng Giám đốc Hahalolo.
Ông Nguyễn Văn Hạ - Tổng Giám đốc Hahalolo.
Ông Nguyễn Văn Hạ - Tổng Giám đốc Hahalolo.
Lên top