Cây tre, cây dâm bụt được dùng để sản xuất ôtô thế nào?