Cắt điện, nước người nợ thuế: Vi phạm quyền con người