Capital House nhận chứng chỉ LOTUS cho dự án văn phòng Xanh