Cánh đồng ngập trắng củ cải bị vứt bỏ vì không ai mua