“Canh bạc”… mắc ca

Nhiều giống mắc ca cùng ở trong một vườn, chế độ chăm sóc như nhau nhưng cây cho quả nhiều, cây cho quả ít, thậm chí có cây không đậu quả. ẢNH: BẢO LÂM
Nhiều giống mắc ca cùng ở trong một vườn, chế độ chăm sóc như nhau nhưng cây cho quả nhiều, cây cho quả ít, thậm chí có cây không đậu quả. ẢNH: BẢO LÂM
Nhiều giống mắc ca cùng ở trong một vườn, chế độ chăm sóc như nhau nhưng cây cho quả nhiều, cây cho quả ít, thậm chí có cây không đậu quả. ẢNH: BẢO LÂM
Lên top