Cảng Quy Nhơn đón tấn hàng thứ 11 triệu

Lãnh đạo tỉnh Bình Định, VIMC, Cảng Quy Nhơn thực hiện nghi thức đón tấn hàng 11 triệu
Lãnh đạo tỉnh Bình Định, VIMC, Cảng Quy Nhơn thực hiện nghi thức đón tấn hàng 11 triệu
Lãnh đạo tỉnh Bình Định, VIMC, Cảng Quy Nhơn thực hiện nghi thức đón tấn hàng 11 triệu
Lên top