Hỗ trợ người lao động và đối tượng chính sách bị ảnh hưởng COVID-19:

Cần tăng cường nguồn lực địa phương

Hoạt động của NHCSXH tại các điểm giao dịch xã trong cả nước (Hình ảnh thực hiện trước ngày 01/4/2020) - Ảnh: Trần Việt
Hoạt động của NHCSXH tại các điểm giao dịch xã trong cả nước (Hình ảnh thực hiện trước ngày 01/4/2020) - Ảnh: Trần Việt
Hoạt động của NHCSXH tại các điểm giao dịch xã trong cả nước (Hình ảnh thực hiện trước ngày 01/4/2020) - Ảnh: Trần Việt
Lên top