Cân nhắc việc bổ sung quy định về hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp

Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lên top