Căn hộ dịch vụ khách sạn tỏa sức nóng tại các thành phố lớn