“Cần dẹp bỏ ngay việc đặt ra quy định vô lý từ khâu soạn thảo”