Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần chính sách thúc đẩy các ngành kinh tế nội địa